INTERM   AKADEMIA  


e-mail
Styropian frezowany
szczelne docieplenie
INTERM: Pasywny dom
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Partnerzy
· Szkolenia Wykonawców
· Baseny pokryte foli? PCV
· Folia PCV - wieczny dach
· Wykonawcy docieple?
· Monta? kolektorów
 
Tynki natryskowe
· Tynki natryskowe
· Tynk natryskowy w docieplaniu
· Wykonanie tynku natryskowego
· Spr??arki Metabo
· Agregaty Graco
· Pistolety do natrysku tynku
 
Docieplam Dom
· Pasywny dom
· Docieplam Dom
· Ciep?y Dom
· Tynki mozaikowe
· Podbitka dachowa PCV
· Nowe Systemy Docieple?
· Jak dociepli? tanio ?
· Wytyczne docieplania
· Dach pokryty foli? PCV
· Baseny pokryte foli? PCV
· Kolektory s?oneczne
· ?wiadectwo energetyczne budynk
· Program kursu
 
Menu strony
· Strona g?ówna
· Archiwum artyku?ów
· Top 10
· Rekomenduj nas
· Ankiety
 
Statystyka
Otrzymali¶my
1048237
odsłon strony od 1 kwietnia 2005 roku
 
Program kursu ?wiadectwa enrgetyczne

Program kursu ?wiadectwa energetyczne

Program szkolenia okre?la Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj?cych si? o uprawnienie do sporz?dzania ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz??ci budynku stanowi?cej samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow?.


1. Podstawy prawne, wyk?ad - 2 godz.
a) dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
c) przepisy dotycz?ce metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz??ci budynku stanowi?cej samodzieln? ca?o?? techniczno-u?ytkow? oraz sposobu sporz?dzania i wzoru ?wiadectw ich charakterystyki energetycznej,
d) przepisy dotycz?ce zakresu i formy projektu budowlanego,
e) przepisy dotycz?ce audytu energetycznego,
f) przepisy dotycz?ce warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie.

2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku, wyk?ad - 4 godz.
a) okre?lanie danych do obliczenia wska?ników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz wyst?puj?cych mostków cieplnych,
b) okre?lenie cech fizycznych materia?ów i wyrobów budowlanych,
c) obliczanie warto?ci wspó?czynników przenikania ciep?a przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,
d) ocena szczelno?ci przegród,
e) okre?lenie wielko?ci przep?ywu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewn?trznych zysków ciep?a,
f) interpretacja wyników bada? przenikania ciep?a przez przegrody budowlane metod? termowizji i bada? szczelno?ci.

3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciep?? wod?, wyk?ad - 4 godz.
a) ocena stanu i sprawno?ci elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesy?u, regulacji, wykorzystania),
b) ocena stanu i sprawno?ci elementów systemu zaopatrzenia w ciep?? wod? u?ytkow?,
c) ocena mo?liwo?ci wykorzystania alternatywnych ?róde? energii: analiza techniczno-ekonomiczna mo?liwo?ci racjonalnego wykorzystania alternatywnych ?róde? energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciep?a, kolektory s?oneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energi?, a tak?e skojarzonej produkcji energii i ciep?a.

4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzgl?dnieniem wymaga? ochrony przeciwpo?arowej i akustycznej, wyk?ad - 10 godz.
a) wentylacja grawitacyjna,
b) wentylacja hybrydowa,
c) aeracja,
d) wentylacja mechaniczna,
e) klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem ch?odniczym,
f) przedsi?wzi?cia zmniejszaj?ce zu?ycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciep?a, wymienniki gruntowe),
g) dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywno?? rozdzia?u powietrza, automatyczna regulacja.

5. Ocena instalacji o?wietleniowej w budynku, wyk?ad - 4 godz.
a) systemy o?wietlenia dziennego,
b) mo?liwo?ci sterowania systemem o?wietleniowym,
c) przedsi?wzi?cie zmniejszaj?ce zu?ycie energii na o?wietlenie.

6. Metodyka oblicze?, wyk?ad i ?wiczenia - 6 godz.
a) obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep?o do ogrzewania wed?ug Polskich Norm,
b) obliczenie zapotrzebowania ciep?a na cele przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej,
c) obliczenie kosztów energii zu?ywanej na cele ogrzewania, ciep?ej wody u?ytkowej i wentylacji,
d) obliczenie zapotrzebowania na energi? na potrzeby o?wietlenia,
e) programy komputerowe do sporz?dzania oblicze?.

7. Metodyka opracowania ?wiadectw, wyk?ad, ?wiczenia - 8 godz.
a) ?wiadectwo dla budynków mieszkalnych,
b) ?wiadectwo dla lokali mieszkalnych,
c) ?wiadectwo dla budynków u?yteczno?ci publicznej, us?ugowych, produkcyjnych i gospodarczych,
d) programy komputerowe do sporz?dzania ?wiadectw.

8. Wykonanie szkoleniowych ?wiadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego, ?wiczenia - 8 godz.

9. Sprawdzian umiej?tno?ci, egzamin 4 godz.
a) cz??? testowa,
b) cz??? praktyczna.

Prawa autorskie © AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-02-23 (2947 odsłon)

[ Wróć ]
2018